Toyota Pearl Phuket

            
        
รวมพลังร่วม ชุมชนปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
 
เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลนครภูเก็ตจับมือกับโตโยต้าเพิร์ล รวมพลังร่วม
ชุมชนปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเมื่อเวลา 15.00 น.เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2558 ที่ ที่บริเวณถนนยกระดับคลองผี อ.เมืองภูเก็ต นายสสมศักดิ์ บูญแก้ว สมาชิกเทศบาลตำบลวิชิต เขต2 ในนามนายกีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ร่วมปลูกป่าชายเลน โดยมี ดร.ประเจียด
อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

พร้อมด้วย ดร.วิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการบริษัทโตโยต้าเพิร์ล
ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นายกวี
ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ข้าราชการ พนักงานบริษัทโตโยต้าเพิร์ลฯ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน

ดร.วิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการบริษัทโตโยต้าเพิร์ล กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เพื่อให้ทุกคนและชุมชนตระหนักและเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าโกงกาง
และเพิ่มภูมิทัศน์ให้มีสีขาว
และเน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต และยังหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนและจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งสามารถรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตในชุมชนในจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตามบริษัทฯดำเนินธุรกิจขายและศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดภูเก็ต
มากกว่า36 ปี และมีนโยบาย วิสัยทัศน์ ของบริษัทให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว กิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดความไว้วางใจต่อภาคประชาชน
และเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


 จำนวนผู้เข้าชม : 

Copyright 2012 Toyota Pearl Phuket Co.,Ltd. | Web Design & Develop By Phuket E Marketing